بازرگانی الیاس

صادرکننده انواع میوه ، خشکبار و پسته ، صیفی جات، خرما و سنگ های زینتی