بازرگانی الیاس تجارت

صادرکننده انواع میوه ، خشکبار و پسته ، صیفی جات
خرما و سنگ های زینتی